Pasrah Penganten Kakung

Tuladha :

Pasrah Pengantèn Kakung

Salam pambuka

(Assallamualaikum Wr Wb.)

Mugi berkating Gusti tansah tumedhak saha tumandhuk ing jiwangga jenghandika sadaya.

Atur pambuka

Puja-puji konjuk katur Gusti ingkang akarya jagad, inggih awit sih wilasanipun tansah paring kasarasan, saéngga kula panjenengan saged makempal ing papan punika

Isi / inti

Salajengipun, kula pun Rahardi kautus dening Bp Rahardjo (bapakipun Pengantèn kakung),  kinen masrahaken pengantgèn kakung nakmas Bagus Richardo Raharjo saperlu kapanggihaken kaliyan nimas Ayu Sela Safitri, putri Bp Syamsuri.   Déné lampahaipun kalawau risang pengantèn kakung kula pendhet saking wisma Ambarawa, lajeng kaobyong ing wisma punika kanti gancar nir ing sambikala.  Pramila menawi sampun  katata lan sumadya ing gati, mugi énggal saged kawiwitan. Purnaning atur kupat duduhé santen yèn wonten lepat nyuwun pangapunten.

Atur panutup

Karahayon mugi tansa tumedhak dhumateng kita sadaya. Nuwun.

Salam panutup

Mugi berkating Gusti tansah tumedhak saha tumandhuk ing jiwangga jenghandika sadaya.

(Wassalamuallaikum wr.wb.)

(koleksi mabhadon)

Tambahkan komentar


Kode keamanan
Refresh

Real Estate Training
Meeting Room